Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2015

18:20
8549 95d4 500

keep-away-reality:

2nd of January

December 27 2014

smuteczeek
00:26
smuteczeek
00:25
smuteczeek
00:25
6621 a5a6
Reposted fromrol rol viacompletelydifferent completelydifferent
smuteczeek
00:24
6838 449b 500
gossip girl s2e18
smuteczeek
00:24
9804 172d
:D
smuteczeek
00:23
8226 25a3 500
smuteczeek
00:23

December 26 2014

smuteczeek
23:39
On się boi. Boi się być szczęśliwy.
A ja... Ja jestem sama.
— Ellis Grey, Grey's anatomy
smuteczeek
23:38
smuteczeek
23:38
Ty mnie nie kochasz, choćby mi się wyrżnął dodatkowy chuj mądrości, ty mnie nie pokochasz. Miłość nie zależy od płci, miłość zależy od duszy.
— Manuela Gretkowska
smuteczeek
23:29
Piłem piwo, piłem wino, piłem wódkę. Wszystko na nic.
— Bukowski
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viatedibea tedibea
smuteczeek
23:29
Mój mały przyjacielu, papierosie. 
Spędziłem z tobą więcej czasu niż z kimkolwiek. 
Niszczmy się nawzajem, czule 
zobowiązani. 
— Świetlicki
smuteczeek
23:29
8380 5ce9
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viatedibea tedibea
smuteczeek
23:29
Kup mi wino i pozwól mówić.
— proszę.
smuteczeek
23:29
smuteczeek
23:28
0226 1d98 500
Reposted fromzdzir zdzir viagoodperspective goodperspective

November 07 2014

22:58
4319 ffe0
22:57
4330 5a85
22:57
4339 38f9
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl